ยินดีต้อนรับ...สู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ง22201) โดยครูสาวิตรี ด้วงตะกั่ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25


เนื้อหาเรื่อง : วิธีการสร้าง Selection

ก่อนนักเรียนจะเริ่มเรียนให้ทำแบบทดสอบก่อนนะคะ
การสร้าง Selection

        เครื่องมือที่มีความสำคัญ และใช้บ่อยตัวหนึ่งคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเลือก เนื้อหานี้เราจะมาเรียนรู้ Selection ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือสำหรับการเลือก สร้างสรรค์งานให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เรามาดูตัวอย่างกันเลย

        จากรูปด้านล่างเป็นชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกในลักษณะที่เป็นรูปร่างรูปทรงมาตรฐาน (วงกลม สี่เหลี่ยม) จากตัวอย่าง คลิก Rectangular Marquee Tool (เส้นประรูปสี่เหลี่ยม) และคลิกเมาส์ค้างเอาไว้ สักครู่จะปรากฏชุดเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกออกมาเพิ่มเติม ต้องการใช้เครื่องมือไหนก็คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ

รูปแสดงชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกในลักษณะที่เป็นรูปร่าง รูปทรงมาตรฐาน


        รูปด้านล่างคือชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกเช่นเดียวกัน เพียงแต่ชุดเครื่องมือนี้ใช้สำหรับเลือกในลักษณะไม่เป็นรูปร่าง รูปทรงมาตรฐาน เช่น ภูเขา ใบหน้าคน และส่วนประกอบอื่น ๆ ในรูปภาพเป็นต้น

รูปแสดงชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกในลักษณะที่ไม่เป็นรูปร่าง รูปทรงมาตรฐาน


        สำหรับวิธีใช้งานในเบื้องต้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมาส์ค้างบนรูปภาพที่ต้องการสร้าง Selection และลากให้เกิดรูปร่างรูปทรง ตามต้องการ Selection นี้จะมีลักษณะเป็นเส้นประโดยพื้นที่ ๆ เราจะทำงานนั้นจะอยู่ในเส้นประ นั้นหมายความว่า ถ้าเราเพิ่มหรือลดความสว่างผลที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นภาพใน Selection เท่านั้น ส่วนพื้นที่อื่นจะคงเดิม

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tools Box) ในกลุ่มรูปร่างรูปทรงมาตรฐาน

        เครื่องมือในกลุ่มรูปร่างรูปทรงมาตรฐาน ประกอบด้วย Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, Single Row Marquee และ Column Marquee ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน

        การใช้ Rectangular Marquee

            1. คลิกเลือกเครื่องมือ (Rectangular Marquee)
            2. กำหนดออปชันของเครื่องมือที่ออฟชันบาร์ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

            การเลือกพื้นที่ ประกอบด้วย

New Selection เป็นการเลือกพื้นที่ใหม่
Add to Selection เป็นการเลือกพื้นที่เพิ่มจากที่เลือกไว้เดิม
Subtract from Selection เป็นการเลือกพื้นที่แบบตัดส่วนที่ทับกันออก
Intersect with Selection เป็นการเลือกพื้นที่แบบเอาเฉพาะส่วนที่ทับกันไว้

            ตัวอย่างการใช้ New Selection

            ตัวอย่างการใช้ Add to Selection

            ตัวอย่างการใช้ Subtract from Selection

            ตัวอย่างการใช้ Interesct with Selection

            การปรับความฟุ้งเบลอที่กรอบนอกของพื้นที่ที่เลือก ในกรณีที่ต้องการให้เกิดความฟุ้งเบลอให้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 1 ขึ้นไปที่ช่องของ Feather ซึ่งถ้าตัวเลขมากก็จะเกิดความฟุ้งเบลอมาก และต้องใส่ตัวเลขความฟุ้งเบลอก่อนจากนั้นจึงปฏิบัติการเลือกพื้นที่

            รูปแบบการเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่มี 3 รูปแบบ คือ

            Normal    เป็นการเลือกแบบทั่วไป
            Constrained Aspect Ration  เป็นการเลือกแบบกำหนดอัตราความกว้างและความสูง
            Fixed Size    เป็นการกำหนดขนาดของพื้นที่เลือกไว้แน่นอน

            คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการเลือก จะปรากฏเส้นกรอบล้อมรอบส่วนที่เลือก ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกให้กดปุ่ม Ctrl + D ที่คีย์บอร์ด

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tools Box) ในกลุ่มที่ไม่เป็นรูปร่าง รูปทรงมาตรฐาน

        กลุ่มเครื่องมือ Lasso Tool ประกอบด้วย Lasso, Polygonal Lasso และ Magnetic Lasso ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข    และออปชันจะเหมือนกับเครื่องมือกลุ่ม Rectangular Marquee

        การใช้ Lasso Tool

            การใช้เครื่องมือ Lasso Tool จะใช้สำหรับเลือกพื้นที่รูปภาพแบบอิสระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
คลิกที่เครื่องมือ Lasso Tool จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดจึงปล่อยเมาส์ ดังรูป

        การใช้ Polygonal Lasso

            การเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso จะมีการทำงานคล้ายกับ Lasso Tool แตกต่างที่ Polygonal Lasso จะสามารถหยุดการเลือกภาพได้เป็นจุด ๆ โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายตรงจุดที่ต้องการหยุดเมื่อสิ้นสุดการเลือกให้ดับเบิลคลิกตรงจุดสิ้นสุด ดังรูป

        การใช้ Magnetic Lasso

            การเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ Magnetic Lasso จะเหมาะกับภาพที่มีความแตกต่างระหว่างภาพที่ต้องการกับภาพพื้นหลังเนื่องจาก Magnetic Lasso จะทำงานคล้ายกับแม่เหล็กโดยการคลิกเมาส์ที่จุดเริ่มต้นแล้วลากเมาส์ผ่านจุดที่ต้องการเครื่องมือจะทำการเลือกพื้นที่ให้โดยอัตโนมัติและเมื่อลากเสร็จให้ดับเบิล
คลิกที่จุดสิ้นสุด ดังรูป

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tools Box) โดยใช้ Magic Wand

        การสร้าง Selection ภาพด้วย Magic Wand เป็นการสร้างตามค่าของสีที่คลิกโดยถ้าตำแหน่งของสีที่คลิกมีสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็จะสร้างเป็น Selection ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เครื่องมือ Magic Wand
            2. ปรับเปลี่ยนออปชันที่ออฟชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดออปชัน ดังรูป

            3. คลิกเลือกตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ Selection ดังรูป

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tools Box) โดยใช้ Quick Selection

        การสร้าง Selection ภาพด้วย Selection เป็นการสร้างตามค่าของสีที่คลิกโดยถ้าตำแหน่งของสีที่คลิกมีสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็จะสร้างเป็น Selection ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เครื่องมือ Quick Selection
            2. ปรับเปลี่ยนออปชันที่ออฟชันบาร์ ซึ่งมีรายละเอียดออปชัน ดังรูป

            3. คลิกเลือกตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ Selection ดังรูป

การสร้าง Selection ด้วยคำสั่ง Color Range

        เป็นการสร้าง Selection ที่มีค่าสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถเลือกซ้ำ ๆ ได้ เพื่อเก็บรายละเอียดของรูปที่เลือก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เมนู Select -> Color Range

            2. จะปรากฏหน้าต่าง Color Range ซึ่งมีส่วนประกอบดังรูป

            3. คลิกเลือกตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ จะสังเกตเห็นส่วนที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีเทาขึ้นอยู่กับสี ดังรูป

การตัดรูปภาพ

        เป็นการประยุกต์ใช้ Selection ร่วมกับคำสั่ง Cut เพื่อนำภาพที่ตัดออกไปจัดการตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            2. คลิกที่เครื่องมือ Rectangular Marquee หรือจะ Selection ภาพแบบอื่นตามต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู Edit -> Cut หรือคลิกที่เครื่องมือ Move Tool แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังรูป

การคัดลอกรูปภาพ

        การคัดลอกรูปภาพ คือ การสร้างสำเนาของรูปภาพขึ้นมาหลาย ๆ รูป โดยรูปที่ทำสำเนาอาจจะวางไว้ในไฟล์เดียวกันหรือจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

        วิธีที่ 1

            1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            2. คลิกที่เครื่องมือ Elliptical Marquee หรือจะ Selection ภาพแบบอื่นตามต้องการ กดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกที่เครื่องมือ Move Tool ลากไปตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นปล่อยเมาส์จะได้สำเนารูปภาพ ดังรูป

        วิธีที่ 2

            1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            2. คลิกที่เครื่องมือ Rectangular Marquee หรือจะ Selection ภาพแบบอื่นตามต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู Edit -> Copy เพื่อคัดลอกรูปภาพ

            3. จากนั้นสร้างไฟล์รูปภาพขึ้นใหม่โดยคลิกที่เมนู File -> New จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

            4. คลิกที่ปุ่ม OK ไฟล์รูปภาพที่สร้างขึ้นใหม่ได้กำหนดขนาดพื้นที่การทำงานเท่ากับขนาดรูปภาพที่คัดลอกไว้

            5. คลิกที่เมนู Edit -> Paste เพื่อวางรูปภาพที่คัดลอกไว้ ดังรูป

การย่อ – ขยายภาพด้วยคำสั่ง Free Transform

        1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

        2. คลิกที่เมนู Select -> All หรือกดปุ่ม Ctrl + A เพื่อ Selection ภาพทั้งหมด

        3. คลิกที่เมนู Edit -> Free Transform หรือกดปุ่ม Ctrl + t ที่คีย์บอร์ด จะปรากฏรูปสี่เหลี่ยม 8 จุดล้อมรอบภาพ

        4. เลื่อนเมาส์ไปวางในตำแหน่งจุดสี่เหลี่ยมใด ๆ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วย่อ – ขยาย รูปภาพตามต้องการ รายละเอียดดังรูป

        5. จากนั้นกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อยกเลิกเครื่องมือ Free Transform

การปรับรูปทรงภาพด้วยคำสั่ง Transform

        การปรับรูปทรงของรูปภาพมีหลายรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

        1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

        2. คลิกที่เมนู Select -> All หรือกดปุ่ม Ctrl + A เพื่อ Selection ภาพทั้งหมด

        3. คลิกที่เมนู Edit -> Transform จะปรากฏคำสั่ง ดังนี้

Again
เริ่มทำใหม่ก่อนหน้านี้ 1 ครั้ง
Scale

การปรับรูปทรงภาพแบบแนวตั้ง แนวนอนหรือแนวทแยง
Rotate

การหมุนภาพ
Skew

การปรับรูปทรงภาพในลักษณะปิดเอน
Distort

การปรับรูปทรงภาพในลักษณะบิดเบือน
Perspective

เป็นการบิดเบือนรูปทรงแบบมุมกว้าง
Warp

เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการทำ Transform บางครั้งมีความจำเป็นต้องทำการบิดภาพเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ และเพื่อความสวยงาม
Rotate 180

การหมุนแบบ 180 องศา
Rotate 90 CW

การหมุนแบบ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
Rotate 90 CCW

การหมุนแบบ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
Filp Horizontal

การกลับด้านภาพจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย
Flip Vertical

การกลับด้านภาพจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้ว ต่อไปเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวบอีกรอบกันดีกว่าค่ะ