ยินดีต้อนรับ...สู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ง22201) โดยครูสาวิตรี ด้วงตะกั่ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25


เนื้อหาเรื่อง : ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

ก่อนนักเรียนจะเริ่มเรียนให้ทำแบบทดสอบก่อนนะคะ
Tools panel กล่องเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม

        Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังรูป เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย

        เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้


Move
ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์ ขนาด 1 พิเซล

Marquee
ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์

Lasso
ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ

Magic Wand
ใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน

Crop
ใช้ตัดขอบภาพ

Slice
ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice) สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ

Eyedropper
ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ

Healing Brush
ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ

Brush
ใช้ระบายลงบนภาพ

Clone Stamp
ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย

History Brush
ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้

Eraser
ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ

Gradient
ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ

Blur
ใช้ระบายภาพให้เบลอ

Bern
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพมืดลง

Dodge
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น

pen
ใช้วาดเส้นพาธ (Path)

Horizontal Type
ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ

Path Selection
ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ

Rectangle
ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป

Hand
ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ

Zoom
ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด

set Foreground Color, Set Background Color
ใช้สำหรับกำหนดสี Foreground Color และ Background Color
เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen

พาเลท (Palette)

        พาเลท (Palette) คือกลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ ช่วยควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการทำงาน

        1 Navigator เป็นพาเล็ตที่แสดงหน้าจอของรูปภาพที่ใช้งานอยู่ ทำหน้าที่สำหรับการปรับมุมมอง ของรูปภาพโดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Zoom Slider เพื่อย่อหรือขยายมุมมองภาพได้

        2 info เป็นพาเล็ตสำหรับแสดงค่าสีแบบ RGB และ CMYK ของรูปภาพในรูปแบบของตัวเลข

        3 History เป็นพาเล็ตที่เก็บรายละเอียดขั้นตอนการทำงานทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อต้องการ ย้อนกลับ ไปใช้พาเล็ตเดิมหรือย้อนดูการทำงานที่ผ่านมา

        4 Color เป็นพาเล็ตสำหรับกำหนดสี Foreground และ Background โดยการเลื่อนแถบเพื่อปรับสี ตามต้องการ

        5 Swatches เป็นพาเล็ตที่กำหนดสีแบบสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการเลือกสี ผู้ใช้สามารถดูสี ที่ต้องการ และคลิกเลือกสีที่ต้องการ

        6 Style เป็นพาเล็ตที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ โดยการเลือกรูปแบบที่ต้องการ ได้แก่ ตัวอักษร

        7 Layer เป็นพาเล็ตสำหรับใช้ควบคุมการใช้งานเลเยอร์ต่าง ๆ

        8 Channels เป็นพาเล็ตที่แสดงการแยกสีของรูปภาพที่กำลังทำงานอยู่ ประกอบด้วยการแยกสีแบบ RGB, Red, Green, และ Blue

        9 Paths เป็นพาเล็ตที่ใช้แสดง Path ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปภาพที่กำลังทำงาน

        ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Photoshop นั้น ควรมีการกำหนดขนาดของพื้นที่การทำงานให้ เหมาะสมกับงาน การเตรียมหาภาพจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานตามจุดมุ่งหมายของเรา สามารถเปิดไฟล์จากแหล่งภาพต่างๆ รวมทั้งการปรับย่อ ขยายมุมมองของภาพให้เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถบันทึกงานที่สร้างไว้ได้อย่างถูกวิธี

เลเยอร์ (Layer)

        เลเยอร์ Layer ชิ้นงานย่อย หรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือ ชั้นของชิ้นงานใหญ่ เป็นหลักการทำงานของโปรแกรม Photoshop นั่นคือการนำชั้นต่างๆ มาผสมกันเพื่อปรับแต่งให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

        เราสามารถทำอะไรกับเลเยอร์

        1 แสดงหรือซ่อน (Show or Hide Layer) การคลิกที่รูปดวงตาแต่ละครั้ง จะเป็นการเปิดเพื่อแสดง หรือปิดเพื่อซ่อนสิ่งที่อยู่ในเลเยอร์ เช่น ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงภาพของเลเยอร์ใด ก็ทำการปิด หรือซ่อนไป

        2 คัดลอก และ ทำซ้ำเลเยอร์ (Copy and Duplicate Layer) แบ่งเป็น

            2.1 การคัดลอกเลเยอร์จากชิ้นงานหนึ่งไปยังอีกชิ้นงานหนึ่ง ทำได้หลายวิธี

                • คลิกเลเยอร์ที่ต้องการทำการคัดลอก ใช้โปรแกรมเมนู Layer เลือก Duplicate Layer... จะได้หน้าต่างตามภาพด้านล่าง ใส่ชื่อในช่อง Destination ให้เป็นชื่อชิ้นงานที่เราต้องการนำเลเยอร์นี้ไปไว้

                • คลิกเลเยอร์ที่ต้องการทำการคัดลอก คลิกขวาที่เม้าส์ เลือก Duplicate Layer จะได้หน้าต่างตามภาพด้านล่าง ใส่ชื่อในช่อง Destination ให้เป็นชื่อชิ้นงานที่เราต้องการนำเลเยอร์นี้ไปไว้

                • คลิกเลเยอร์ที่ต้องการทำการคัดลอกค้างไว้ แล้วลากไปยังอีก Tab ของอีกชิ้นหนึ่งโดยตรง

            2.2 การคัดลอกเลเยอร์ในชิ้นงานเดียวกัน

                • คลิกที่เลเยอร์ ใช้โปรแกรมเมนู Layer เลือก Duplicate Layer จะมีหน้าต่างเหมือนภาพที่ด้านบนเช่นกัน แต่ช่อง Destination ไม่ต้องกำหนดชื่อชิ้นงานอื่น ดังรูป

                • คลิกที่เลเยอร์ ใช้โปรแกรมเมนู Layer เลือก New เลือก Layer via Copy (คีย์ลัด Ctrl + J)

                • คลิกที่เลเยอร์นั้น และกดคีย์ Alt พร้อมกับลากเลเยอร์ไปยังตำแหน่งใน Panel ที่ต้องการวาง ปล่อยเม้าส์

        3 ย้ายตำแหน่งเลเยอร์ (Move Layer)

            ขั้นตอนการทำคล้ายกับการคัดลอก เพียงเปลี่ยนคำสั่งจาก Edit - Copy เป็น Edit Cut หรือ Ctrl X ในกรณีที่ย้ายคนละชิ้นงาน แต่ถ้าชิ้นงานเดียวกันเพียงคลิกที่เลเยอร์ และทำการเลื่อนไปยังตำแหน่งบน Panel ที่ต้องการเท่านั้น ดังรูป

        4 เพิ่มเลเยอร์ (Add Layer)

            คลิกไอคอน Create a new Layer ซึ่งอยู่ด้านล่างของ Layer Panel ติดกับรูปถังขยะ ก็จะได้เลเยอร์เพิ่มแล้ว

            หรือถ้าต้องการใช้คำสั่งจากเมนูโปรแกรม เลือก Layer เลือก New เลือก Layer ตั้งชื่อ และ Enter ก็ได้เหมือนกัน

        5 ลบเลเยอร์ (Delete Layer)

            วิธีลบเลเยอร์ทำโดย คลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการลบ กดปุ่ม Backspace หรือใช้โปรแกรมเมนู Layer เลือก Delete เลือก Layer หรือโดยการคลิกที่เลเยอร์แล้วลากมาที่รูปถัง

        6 การล็อค และ ปลดล็อค เลเยอร์ (Lock and Unlock Layer)

            การล็อคเลเยอร์ ทำได้โดย คลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการล็อค แล้วคลิกที่รูปกุญแจ ส่วนการปลดล็อคก็เพียงทำซ้ำขั้นตอนเดียวกัน

        7 ตั้งชื่อเลเยอร์ (Name Layer)

            วิธีตั้งชื่อให้กับเลเยอร์ ทำโดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อบนเลเยอร์นั้น และพิมพ์ชื่อ เสร็จแล้ว Enter สำหรับ Photoshop CS6 เมื่อพิมพ์ชื่อเลเยอร์หนึ่งเสร็จแล้ว สามารถกด Tab เพื่อเลื่อนไปยังเลเยอร์อื่นเพื่อทำการพิมพ์ชื่อได้เลย ไม่ต้องมาทำซ้ำขั้นตอนเดิม ทำให้ประหยัดเวลาได้มาก

        8 คลิปปิ้งเลเยอร์ (Clipping Layer)

            หมายถึงการทำให้เลเยอร์หนึ่งมีผลกับอีกเลเยอร์หนึ่งเท่านั้น ไม่ไปกระทบเลเยอร์อื่นซึ่งอยู่ถัดลงไป อ่านแล้วคงจะ งง ลองดูภาพด้านล่างนะครับ จากภาพจะเห็นเลเยอร์ Wood Gain ซึ่งเป็นลายไม้ ผมต้องการให้ลายไม้นี้มีผลกับกรอบภาพซึ่งเป็นเลเยอร์ Frame ที่อยู่ถัดลงไปด้านล่างเท่านั้น ผมจึงใช้การ Clipping ซึ่งจะเห็นลูกศรอยู่ที่ด้านหน้านของเลเยอร์ Wood Gain การทำเช่นนี้ จะทำให้ได้กรอบภาพที่มีลายไม้สวยงามขึ้นมาแทนกรอบสีแดงเหลือง ในเลเยอร์ Frame

            การทำ Clipping โดยการใช้คีย์ลัด ให้กดปุ่ม Alt แล้ววางเม้าส์ไว้ระหว่างทั้งสองเลเยอร์ จากนั้นคลิก หรือถ้าจะใช้คำสั่งโปรแกรมเมนู Layer เลือก Create Clipping Mask (คีย์ลัด Alt + Ctrl + G) ถ้าต้องการยกเลิกก็เพียงแค่ทำซ้ำวิธีเดิม โปรแกรมเมนู Layer เลือก Release Clipping Mask หรือ กดปุ่ม Alt แล้วคลิกเม้าส์ที่เดิมอีกครั้ง


เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้ว ต่อไปเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวบอีกรอบกันค่ะ