ยินดีต้อนรับ...สู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ง22201) โดยครูสาวิตรี ด้วงตะกั่ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25


ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Kru-sawitree.com

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เปรียบเสมือนหัวใจของนักคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ว่าได้ เนื่องจากความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัดของการตกแต่ง หรือออกแบบภาพให้มีความสวยงาม ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกันกับโปรแกรมอื่นๆ ของค่าย Adobe อาทิ Adobe illustrator, Adobe After Effects เป็นต้น

ในบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาคำแนะนำการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากคู่มือการใช้งาน
 2. ศึกษาหลักสูตร / รายวิชา ที่จะเรียนรู้ จากเมนูส่วนบนของบทเรียน
 3. ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 40 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
 4. การเรียนรู้ในบทเรียน เป็นเนื้อหา เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ประกอบไปด้วย
  • ความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • เริ่มต้นการใช้โปรแกรม Photoshop CS6
  • ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6
  • วิธีการสร้าง Selection
  • การสร้างตัวอักษรและข้อความ
  • การใช้เครื่องมือวาดภาพ
  • การปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ
  • การนำภาพที่ได้ออกไปใช้งาน
 5. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 40 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบพร้อมทั้งเฉลยข้อสอบที่ถูกต้อง